Coala Care Portalen

Coala Care är en extern portal som ger läkare och annan sjukvårdspersonal möjlighet att manuellt granska inspelningar från Coala. Den säkra Portalen nås genom BankID-inloggning och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Genom portalen ges tillgång till Coala användarens mätningar direkt på en dataskärm. Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör. 

Coala Heart Monitor bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coalan. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Mjukvaran analyserar EKG signalen i detalj och en mängd information tas fram som på olika sätt beskriver innehållet i signalen. Baserat på mjukvarans uppfattning om signalens medicinska innehåll placeras varje signal i en av 12 olika kategorier såsom flimmer, olika typer av extraslag, hjärtrusning, växlande snabb och långsam rytm, breddade hjärtslag, onormalt långa pauser mellan slag etc. Kategoriseringen sker på ett liknande sätt som när en läkare ställer en preliminär diagnos genom att studera signalen. 

Mjukvaran har följande funktioner:

  • Att beräkna standard EKG parametrar såsom HR, RR variabilitet, QT intervall, etc.
  • Att säkert hitta alla fall av förmaksflimmer.
  • Detektera fall av t ex SVES och VES, hjärtrusning med detekterade p-vågor.
  • Att innehållsmässigt (kategori) och grafiskt (färg- och textmarkeringar) visa varför en signal har hamnat i granskningsgrupp så att granskningen kan göras effektiv.

Analysmjukvaran är, liksom hårdvaran i Coala Heart Monitor, av Läkemedelsverket och EU-lagstiftning klassad som en medicinteknisk produkt. Det samlade medicintekniska systemet har därför validerats noga innan det har blivit godkänd för försäljning och användning på den svenska marknaden.

Analysmjukvaren har nyligen validerats i en klinisk studie som publicerats i EuroPace 2016. Mjukvaran reducerar mängden signaler för granskning med >85% samtidigt som inga patienter med förmaksflimmer missas. 

I samverkan med Hjärtupplysningen erbjuder Coala ett komplett ekosystem med mänsklig kontakt och rådgivning.